Saltar para o conteúdo

Esperanto/Ekzercoj 8

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.

Exercícios 8


Dialogo - La Esperanto-Movado (Sylla Chaves)


>Karlo: S-ro Filipo, parolu nun pri la Esperanto-Movado en via lando

>Filipo: Mi havas malmulton por diri. Mia lando estas malgranda, kaj nia movado estas malforta. Same kiel en la tuta mondo, nia laboro estas konstanta kaj malfacila: Per siaj privataj rimedoj nia grupeto klopodas diskonigi la internacian lingvon kaj instrui ĝin je malalta kosto. Niaj instruistoj laboras tute senpage.

>Karlo: ĉi tie okazas la samon. Esperanto estas por ni idealo. Kaj ŝajnas, ke ĝi ankoraŭ estas tre malproksima.

>Petro: Se ni estus pli multaj aŭ pli riĉaj, nia afero estus pli facila.

>Filipo: Tamen ni povas esti certaj, ke Esperanto pli taŭgas por internaciaj rilatoj ol iu ajn alia lingvo.

>Karlo: Vi pravas. ĝi estas la plej simpla ĉiutage parolata lingvo. Kaj, krome, ĝi estas neŭtrala.

>Filipo: ĉiuj parolantoj de Esperanto povas nomi ĝin sia lingvo. ĝi apartenas same al ĉiuj popoloj.


Diálogo (daŭrigo)


>Karlo: Eĉ Zamenhof mem, la kreinto de Esperanto, diris, ke la lingvo ne apartenas al li, kaj ke ĝia estonta evoluo dependos de ĝiaj uzontoj.

>Filipo: Esperanto estis majstre kreita. Estas preskaŭ nekredebla la fakto, ke Zamenhof estis tre juna, kiam li kreis tiun majstroverkon.

>Karlo: Tio estas genio. ĝi ne havas aĝon.

>Filipo: Kaj nia tasko estas labori, por ke nia revo fariĝu realo en la baldaŭa estonteco.


Faru la ekzercaron


Al kiu popolo apartenas Esperanto?

ĝi apartenas same al ĉiuj popoloj

Kiu estas la nomo de la kreinto de Esperanto?

Lia nomo estas Zamenhof.

ĉu Zamenhof estis juna aŭ maljuna kiam li kreis Esperanton?

Li estis tre juna.

Tenho pouco a dizer. Da mesma forma em todo mundo.

Mi havas malmulton por diri. Same kiel en la tuta mondo.

Pelos seus próprios recursos. Aqui acontece o mesmo.

Per siaj privataj rimedoj. ĉi tie okazas la samo.

No entanto podemos estar certos. Você tem razão.

Tamen ni povas esti certaj. Vi pravas.

... é mais adequado para... do que...

... estas pli taŭga por... ol...

Evolução futura. Usuários futuros. É quase inacreditável.

Estonta evoluo. Uzontoj. Estas preskaŭ nekredebla.

Isto é genialidade. Não tem idade. Futuro próximo.

Tio estas genio. ĝi ne havas agôn. Baldaŭa estonteco.


Traduku esperanten :


Eu estava saindo, quando caiu a chuva.

Mi estis eliranta, kiam ekpluvis.

Carlos e Helena já tinham saído, mas Clara estava para sair.

Karlo kaj Heleno jam estis elirintaj, sed Klara estis elironta.

Eles já estão repousando ou ainda vão repousar?

ĉu ili jam estas ripozantaj aŭ ankoraŭ ripozontaj?

Na semana vindoura, teremos visitado Paris...

La venontan semajnon, ni estos vizitintaj Parizon...

e então estaremos viajando para Tóquio.

kaj tiam ni estos vojaĝantaj al Tokio.

Aquele cão está dormindo ou morto?

ĉu tiu hundo estas dormanta aŭ mortinta?

Estando para morrer, ele quiz fazer o testamento.

Mortonte, li volis fari sian testamenton.

Chegando ao Rio, visitarei nosso amigo.

Alveninte al Rio, mi vizitos nian amikon.

Quando estiver para viajar, convidarei você.

Vojaĝonte, mi invitos vin.


Nevariaj Vortoj (ĉe,ĝis,Inter,Ja,Jen,Preter,Tra,Trans)


_____ du amikoj. Vi __ povas. ___ via mono. Sidi __ la tablo.

Inter ja Jen ĉe

Pasi ______ iu sur la strato. ___ la fenestro. _____ la oceano.

preter Tra Trans

Vagi ___ la stratoj. Li __ konfirmis. __ la noktiĝo.

tra ja ĉe

Mi ne iros ______ la apoteko. ___ la placo.

preter ĝis

_____ lupoj. ___ kio okazis. La kolego tiris min __ la haroj.

Inter Jen ĉe

La vojo ______ la flava domo kaj ___ la ponto.

preter tra

Karlo estas __ bona knabo. Distanco _____ Romo kaj Parizo.

ja inter

Petro staras __ la fenestro. De A ___ B.

ĉe ĝis


Afiksoj (-aĉ,-aĵ,-ec, ekz-,mis-,pra-,-em,-end)


Beleza> Bel__o. Ex-marido> ___edzo. Ler errado> ___legi.

ec Ekz Mis

Pré-história> ___historio. Com sono> Dorm__a. Casebre> dom__o.

pra em aĉ

Que deve ser pago> pag___a. Trabalhador(a.)> labor__a.

end em

Escravidão> Slav__o. Bisavô> ___avo. Comida> manĝ__o.

ec Pra aĵ

Bondade> Bon__o. Entender errado> ___kompreni. Bisneto>___nepo.

ec Mis Pra

Altura(medida)> Alt__o. Altura (relevo)> Alt__o. Pangaré> ĉeval__o

ec aĵ aĉ

Fazer errado> ___fari. Preguisoço> ___labor__a. novidade> nov__o.

Mis Mal em aĵ

Que deve ser feito> far___a.Ex-oficial>___oficiro. Pintura>pentr__o

end Ekz aĵ


Gerda Malaperis - ĉapitro 6 (Claude Piron)


Tom: ĉu vi aŭdis? Kio estis tio?

Bob: Jes, mi aŭdis. Mi aŭdis ion.

Linda: Ankaŭ mi aŭdis stragan bruon, kvazaŭ iu falus en la koridoro.

Bob: Kvazaŭ ŝi falus.

Tom: Mi havis la saman penson kiel vi. Ankaŭ mi pensis tion. Ankaŭ mi pensis: jen Gerda falas en la koridoro.

Linda: ĉu ni iru vidi?

Tom: Kompreneble. Ni iru tuj.

Bob: Mi iru kun Tom, sed vi restu ĉi tie, Linda. Observu tiun junulon, kun kiu Gerda parolis, kaj kiu eble metis drogon en ŝian kafon.

Linda: ĉu vi ambaŭ foriras kaj mi restu tute sola? Mi iom timas.

Bob: Ni ne havas la tempon diskuti. Ni devas iri vidi tuj. Restu trankvile ĉi tie. Vi nenion riskas. Venu, Tom, ni ne perdu tempon.


Gerda Malaperis - ĉapitro 7


(En la Koridoro)


>Tom: Jen ŝi estas. Ni pravis. ŝi apenaŭ havis la tempon alveni ĝis la angulo, jam ŝi falis. Videble, ŝi estas nekonscia. ŝi perdis la konscion kaj falis.

>Bob: ĉu ŝi ankouraŭ vivas?

>Tom: Jes. Ne timu. ŝi perdis la konscion, sed ŝi ne perdis la vivon. La koro batas. ĝi batas malforte, sed tamen batas. ŝi do vivas. Eble ŝi apenaŭ vivas, sed ŝi vivas.

>Bob: Kion ni faru? Kion vi opinias? ŝajnas, ke ŝi dormas.

>Tom: Ni devas informi la aŭtoritatojn.Tuj, mi iros.Ili eble decidos voki doktoron, kuraciston, kaj almenaŭ tuj sendos flegistinon. Certe estas flegstino en ĉi tiu universitato, ĉu ne?

>Bob: Verŝajne, sed mi ne scias certe. Mi estas ĉi tie apenaŭ unu semajnon.

>Tom: Nu, mi tuj iros informi ilin. Restu ĉi tie kun ŝi. Sed ni unue metu ŝin pli bone, ke ŝi kuŝu komforte, kun la piedoj pli altaj ol la kapo.

>Bob: ĉu vere? ĉu vere vi volas, ke ŝi kuŝu kun la piedoj pli altaj ol la kapo?

>Tom: Tamem, kiam iu perdis la konscion, tio estas la ĝusta pozicio, se ni bone memoras, kion oni instruis al mi.


Respondu:


1. Kion aŭdis ili?

Ili aŭdis strangan bruon, kvazaŭ Gerda falus.

2. ĉu ili pravis pri tia opinio?

Jes, ŝi fakte estis falinta kiam ili alvenis.

3. Kia Gerda estis post la falo?

ŝi estis ankoraŭ viva, sed senkonscia. ŝajne dormanta.

4. Kiel ili decidis agi?

Ili decidis voki la aŭtoritatojn kaj ankaŭ flegiston.

5. En kian pozicion Tom metis Gerdan?

Kuŝinte, sed kun la piedoj pli altaj ol la kapo.


Traduku Esperanten

Fala-se disso por toda parte. Todos alunos estão lá.

Oni ĉie diras pri tio. ĉiuj lernantoj estas tie.

De quem é a caixa? Falar é direito de todos.

Kies skatolo estas tiu? Paroli estas ĉies rajto.

Cá estão os nossos pintores. Esse relógio é de ouro?

Jen niaj pentristoj. ĉu tiu horloĝo estas el oro?

Você, seu sogro, o filho dele e os amigos desse.

Vi, via bopatro, lia filo kaj ties amikoj.

Eu gosto mesmo de passear. 2345 pessoas.

Mi ja ŝatas promeni Du mil tricent kvardek kvin personoj

Quantas flores há no vaso? Na cafeteira não há café nenhum.

Kiom da floroj estas en la vazo? En la kafujo, estas neniom da kafo

O sr. sabe quanto é o quintúplo de vinte cinco?

ĉu vi scias kiom estas la kvinoblo de dudek kvin?

José não trabalha mais aos sábados. Há dois anos moro aqui.

Jozefo ne plu laboras sabate Antaŭ du jaroj mi logâs ĉi tie^Esperanto^ | Leciono 8 | Ekzercoj 8 | Leciono 9