Saltar para o conteúdo

Língua oquinauana/Vocabulário/Números

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.
Português Kanji Nihongo Uchinaguchi
Um ichi
いち
tiichi
Dois ni
taachi
Três san
さん
miichi
Quatro shi/yon
し / よん
yuuchi
Cinco go
ichichi
Seis roku
ろく
muuchi
Sete nana/shichi
なな/しち
nanachii
Oito hachi
はち
yaachi
Nove kyuu
きゅう
kukunuchi
Dez juu
じゅう
tuu