Gaélico Escocês/Livros da Bíblia em gaélico escocês

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

Antigo Testamento[editar | editar código-fonte]

 • Genesis
 • Ecsodus
 • Lebhiticus
 • Àireamh
 • Deuteronomi
 • Iosua
 • Britheamhan
 • Ruth
 • 1 Samuel
 • 2 Samuel
 • 1 Rìghrean
 • 2 Rìghrean
 • 1 Eachdraidh
 • 2 Eachdraidh
 • Ezra
 • Nehemiah
 • Ester
 • Iob
 • Sailm
 • Gnàth-fhacail
 • Eclesiastes
 • Dàn Sholaimh
 • Isaiah
 • Ieremiah
 • Tuireadh
 • Eseciel
 • Daniel
 • Hosea
 • Ioel
 • Amos
 • Obadiah
 • Ionah
 • Micah
 • Nahum
 • Habacuc
 • Sephaniah
 • Hagai
 • Sechariah
 • Malachi

Novo Testamento[editar | editar código-fonte]

 • Mhata
 • Mharcuis
 • Lucais
 • Eòin
 • Ghnìomharan nan Abstol
 • Romahanach
 • 1 Corintianach
 • 2 Corintianach
 • Galatianach
 • Ephesianach
 • Philipianach
 • Colosianach
 • 1 Tesalonianach
 • 2 Tesalonianach
 • 1 Timoteuis
 • 2 Timoteuis
 • Titius
 • Philemon
 • Eabhruidheach
 • Seumas
 • 1 Pàdraig
 • 2 Pàdraig
 • 1 Eòin
 • 2 Eòin
 • 3 Eòin
 • Iudais
 • Taisbeanadh