Eslovaco/Livros da Bíblia em eslovaco

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.

Antigo Testamento[editar | editar código-fonte]

 • Genesis
 • Exodus
 • Levitikus
 • Numeri
 • Deuteronómium
 • Jozue
 • Kniha sudcov
 • Rút
 • 1. Samuel
 • 2. Samuel
 • 1. Kniha kráľov
 • 2. Kniha kráľov
 • 1. Kniha kroník
 • 2. Kniha kroník
 • Ezdráš
 • Nehemiáš
 • Ester
 • Jób
 • Žalmy
 • Príslovia
 • Kazateľ
 • Pieseň piesní
 • Izaiáš
 • Jeremiáš
 • Náreky
 • Ezechiel
 • Daniel
 • Ozeáš
 • Joel
 • Amos
 • Abdiáš
 • Jonáš
 • Micheáš
 • Nahum
 • Habakuk
 • Sofoniáš
 • Aggeus
 • Zachariáš
 • Malachiáš

Novo Testamento[editar | editar código-fonte]

 • Matúš
 • Marek
 • Lukáš
 • Ján
 • Skutky apoštolov
 • Rimanom
 • 1. Korinťanom
 • 2. Korinťanom
 • Galaťanom
 • Efezanom
 • Filipanom
 • Kolosanom
 • 1. Solúnčanom
 • 2. Solúnčanom
 • 1. Timotej
 • 2. Timotej
 • Títovi
 • Filemonovi
 • Hebrejom
 • Jakubov
 • 1. Petrov
 • 2. Petrov
 • 1. Ján
 • 2. Ján
 • 3. Ján
 • Júdov
 • Zjavenie