Corso/Livros da Bíblia em corso

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.

Antigo Testamento[editar | editar código-fonte]

 • Gènesi
 • Esodo
 • Leviticu
 • Numeri
 • Deuterònumu
 • Ghjosuè
 • Giudici
 • Rut
 • 1 Samuellu
 • 2 Samuellu
 • 1 Rè
 • 2 Rè
 • 1 Cronache
 • 2 Cronache
 • Esdra
 • Neemia
 • Ester
 • Ghjobba
 • Salmi
 • Pruvèrbii
 • Ecclesiasta
 • Càntico di Càntichi
 • Esàia
 • Ghjeremia
 • Lamentazioni
 • Ezechiellu
 • Daniellu
 • Osea
 • Ghjuellu
 • Amossu
 • Abdia
 • Ghjonassu
 • Michea
 • Naume
 • Habacuc
 • Sofonia
 • Aggeu
 • Zachària
 • Malachia

Novo Testamento[editar | editar código-fonte]

 • Matteu
 • Marcu
 • Lucca
 • Ghjuvanni
 • Atti di l'Apòstuli
 • Rumani
 • 1 Curintini
 • 2 Curintini
 • Galati
 • Efesini
 • Filippesi
 • Colossiani
 • 1 Tessalonicesi
 • 2 Tessalonicesi
 • 1 Timote
 • 2 Timote
 • Tito
 • Filemone
 • Ebrei
 • Ghjàcumu
 • 1 Petru
 • 2 Petru
 • 1 Ghjuvanni
 • 2 Ghjuvanni
 • 3 Ghjuvanni
 • Ghjuda
 • Apocàlisi